Regulamentul campaniei promoționale „Tombola Shanghai 25”

26.04.2023 – 25.06.2023

Art. 1. Organizator

Ganbei SRL, persoană juridică română cu sediul social în Cluj-Napoca, Calea Turzii nr.42, județul Cluj, având CUI RO 28475646, număr de ordine în Registrul Comerțului J12/1258/2011, reprezentată prin Călin Mureșan, în calitate de Administrator.

Art. 2. Drept de participare

Campania este organizată pe baza prezentului regulament oficial (denumit în continuare “Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți Participanții.

La campanie poate participa orice persoană fizică (denumită în continuare “Participant”), ce îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: au vârsta de minim 18 ani împliniți la data de începere inscrierii/participării la campaniei, au domiciliul/reşedinţa în România, cu excepţia angajaţilor Organizatorului, ai terţilor implicaţi în organizarea si derularea campaniei, precum şi a membrilor familiilor acestora pana la gradul al II-lea inclusiv (copii, parinti, frati/surori, soț/soție).

Participarea la campania promoţională presupune cunoaşterea şi acceptarea tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament de desfăşurare.

Participanţii trebuie să corespundă cerinţelor de mai sus, în caz contrar fiind descalificaţi.

Prin participarea la prezenta Campanie promoțională, se va considera că Participanții au citit, înțeles și acceptat integral prevederile prezentului Regulament.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau completa Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta, şi/sau întrerupe desfãşurarea Campaniei, cu condiţia înştiinţãrii prealabile a participanţilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificãri/completãri aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiţionale şi vor fi comunicate cãtre public prin publicarea pe site-ul www.shanghaiexpress.ro, cu cel puțin 24 de ore înainte ca acestea să intre în vigoare.

Organizatorul poate lua toate măsurile și remediile necesare pentru preveni și sancționa orice conduită frauduloasă sau abuz în ceea ce privește respectarea termenilor acestui Regulament, sau orice altă conduită ce poate afecta desfășurarea în bune condiții a activității și operațiunilor societății Ganbei SRL.

Regulamentul și detaliile Campaniei sunt disponibile oricărui solicitant, în mod gratuit, pe

întreaga durată a Campaniei pe site-ul oficial al Organizatorului (www.shanghaiexpress.ro) si, la cerere, in oricare din locațiile Shanghai Express din Cluj-Napoca sau pe email pe adresa: marketing@restaurantshanghai.ro.

Art. 3. Durata campaniei

Campania promoțională se va desfășura în perioada 26.04.2023-25.06.2023, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Art. 4. Locul desfășurării campaniei

Campania promoțională se desfasoară in locațiile Shanghai Express din Cluj-Napoca, jud. Cluj, respectiv: Shanghai Iulius Mall – zona Fast Food, Iulius Mall, str. Alexandru Vaida Voevod 53B; Shanghai Memo – str. Memorandumului nr. 4; Shanghai Cora – galeriile comerciale Cora, str. 1 Decembrie 1918 nr. 142; Shanghai Iris – Aushopping Iris, d-dul Muncii nr. 1-15.

Art. 5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania ”Tombola Shanghai 25” este valabilă din data de 26.04.2023 (inclusiv) până în data de 25.06.2023 (inclusiv) și se va derula în locațiile fizice Shanghai Express ale organizatorului și NU este valabilă pentru comenzile prin platformele de livrare Comenzi online.

Pentru a participa la campanie, Participantul trebuie să urmeze etapele următoare:

  • Să achiziționeze produse de la oricare din locațiile Shanghai Express Cluj-Napoca participante în campanie în valoare de minim 49 lei pe un singur bon fiscal;
  • Să completeze biletul de înscriere la tombolă cu toate datele necesare corect și să pună biletul completat în urma disponibilă la locație;
  • Să păstreze bonul fiscal, pentru validarea premiului, în caz de câștig.

În cadrul prezentei campanii, un participant se poate înscrie în tombolă de câte ori dorește, cu condiția îndeplinirii etapelor de mai sus.

Campania promoțională se desfasoară în temeiul prevederilor art. 41 și următoarele din O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, cu modificări şi completări.

Regulamentul de desfăsurare al Campaniei este disponibil, gratuit, oricărui solicitant în oricare din locațiile Shanghai Express participante la campanie, pe pagina de internet a Organizatorului sau la cerere pe adresa de email: marketing@restaurantshanghai.ro.

Daca vreunul din participanți nu este de acord cu prezentul Regulament, acesta va fi automat descalificat. Orice tentativă de fraudare a regulamentului se sancționează cu excluderea persoanelor suspectate din cadrul campaniei

Art. 6. Premiile campaniei

În cadrul campaniei se vor acorda prin tragere la sorți 125 de premii constând în:

Premiul 1: Bicicleta CUBE ATTENTION SLX Silvergrey Lime 2023 – 1  buc – în valoare de 5659 Lei (TVA inclus)

Premiul 2:  Trotineta Electrică Motus Scooty 10 2022 – 1 buc – în valoare de 2999 Lei (TVA inclus)

Premiul 3: Bicicleta pliabilă Neuzer Fold Up N3, roți 20″ – 1 buc – în valoare de 2089  Lei (TVA inclus)

Premiul 4: 1 abonament VIP pentru 3 luni la sala de Fitness Evolve Cluj-Napoca (str. Plopilor nr. 72) plus 1 lună de abonament cu antrenor personal, în valoare totală de 980 lei (TVA inclus)

Premiul 5: 1 abonament VIP pentru 3 luni la sala de Fitness Evolve Cluj-Napoca (str. Plopilor nr. 72), în valoare de 480 lei (TVA inclus)

5 premii constând în vouchere în valoare de 400 lei (TVA inclus) fiecare, la Restaurantul Shanghai, de pe Calea Turzii nr. 42, Cluj-Napoca

15 premii constând în vouchere în valoare de 300 lei (TVA inclus) fiecare, la Restaurantul Shanghai, de pe Calea Turzii nr. 42, Cluj-Napoca

100 de vouchere – 1+1 gratuit, respectiv “Plătești 1 meniu Basic (în valoare de 29,9 lei/buc) și mai primești unul gratuit. Voucherele sunt valabile în oricare din locațiile Shanghai Express din Cluj-Napoca, având valoarea totală de 2990 lei (TVA inclus)

Valoarea totală a premiilor incluse în această campanie este de 21697 lei (TVA inclus).

Câștigătorii premiilor oferite nu pot poate solicita și nici primi contravaloarea în bani a premiilor acestei campanii sau înlocuirea lor cu alte bunuri. Excepție de la această regulă o face premiul 1, unde clientul poate solicita o dimensiune difertă a bicicletei în funcție de înalțimea si greutatea sa.

Art 7: Desemnarea câștigătorilor

Premiile Campaniei vor fi acordate prin tragere la sorți. Baza de date pentru tragerea la sorți va fi reprezentată de către biltele participante la tombolă în fiecare din cele 4 locații Shanghai Express din Cluj-Napoca, menționate în art. 4 al prezentului regulament.

Tragerea la sorți va avea loc în prezența unei comisii formată din 3 membrii angajați ai organizatorului, așa cum prevede legea în vigoare și se va realiza în maxim 10 zile lucrătoare de la încheierea campaniei și se va organiza la sediul social al Organizatorului, pe Calea Truzii nr. 42, Cluj-Napoca.

În cadrul tragerii la sorți se vor extrage câte un câștigător împreună cu 3 de rezerve pentru fiecare din primele 25 de premiile (biciclete, trotinetă, abonamente la sală, vouchere la restaurant) și câte un câștigător împreună cu 1 de rezervă pentru fiecare din premiile vouchere de meniu 1+1 la Expressurile Shanghai.

Rezultatele extragerii vor fi consemnate într-un proces verbal care vor fi certificate de către comisia formată din cei 4 membrii angajați ai organizatorului, prezenți la extragere.

Art. 8: Contactarea și validarea câștigătorilor

(1) Ulterior desemnării câștigătorului, Organizatorul va începe procesul de validare a acestora, ocazie cu care se va verifica îndeplinirea condițiilor privind înscrierea Participantului, precum și respectarea tuturor dispozițiilor prezentului Regulament.

(2) Participanții desemnați câstigători vor fi contactați prin apel telefonic la numărul de telefon mobil utilizat menționat pe biletul de tombolă cu care s-au înscris în loterie, în intervalul orar 09:00 – 18:00, în maximum 5 zile lucrătoare de la data desemnării; numărul de telefon utilizat servește pentru identificarea Participanților și contactarea acestora. În cazul în care oricare din Participanți nu poate fi contactat, după 2 încercări de contactare telefonică se va trece la contactarea rezervelor.

(3) Pentru a parcurge procesul de validare, Participantul va furniza Organizatorului în momentul contactării telefonice, informațiile necesare identificării și validării lui.

Print screenurile cu apelurile telefonice vor puteaa putea fi utilizate ca mijloace de probă în eventualele contestații în legătură cu procesul de contactare, de validare al câștigătorilor și de înmânare a premiilor oferite în Campania promoțională, precum și pentru scopul verificării modului în care este gestionată relația cu participanții la Campanie.

În cadrul primului apel, Participantului i se va solicita să declare și să confirme următoarele informații: nume, prenume, adresa de email, numărul de bon și data bonului, cu care este înscris în Tombola Shanghai 25. După verificarea informațiilor de mai sus, acestea vor fi verificate si confirmate și de către Organizator, în cadrul celui de al doilea apel, dacă participantul este confirmat ca și valid, Organizatorul va solicita CNP-ul și va oferi informații cu privire la intrarea în posesie a premiului.

În cazul în care un Participant extras nu are un număr de telefon prin care poate fi contactat, acestuia i se va trimite un email și i se va cere sa trimită un email cu datele sale de contact necesare  completate, pentru procesul de validare și înmânare a premiilor, în termen de 2 zile de la data trimiterii emailului de catre Organizator.

Dacă datele transmise de către Participant nu sunt corecte sau dacă Participantul nu transmite emailul cu datele necesare în cadrul procesului de validare, în termen de o zi de la transmiterea emailului de către Organizator, Participantul va fi invalidat ca potențial câstigător și se vor contacta rezervele, în ordinea desemnării acestora.

(4) Imposibilitatea Participantului de a comunica datele solicitate pentru validarea acestuia, comunicarea parțial, constatarea unor neconcordanțe sau nerespectarea condițiilor de validare descrise în prezentul Regulament conduce la invalidarea Participantului, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fără nicio despăgubire din partea Organizatorului.

(5) În cazul în care un Participant nu dorește înregistrarea convorbirii sau nu furnizează toate informațiile necesare procesului de validare, după incheierea apelului acesta va primi un sms/email unde poate completa datele sale de contact necesare pentru procesul de validare și înmanare a premiilor, în termen de 2 zile de la momentul anunțării lui ca și potențial câștigător. Participantul va trebui să completeze datele necesare în termen de maximum 2 zile de la momentul trimiterii emailului de către Organizator. Dacă datele trimise de Participant prin email nu sunt corecte sau dacă Participantul nu completează emailul cu datele sale de contact în termen de 2 zile de la trimiterea emailului de către Organizator, Participantul va fi invalidat și se vor contacta rezervele, în ordinea extragerii lor.

(6) Dacă un premiu nu se acordă ca urmare a neîndeplinirii de către Participant a uneia sau a mai multor condiții de validare, Organizatorul va desemna drept câștigător, sub rezerva îndeplinirii tuturor condițiilor prevăzute de prezentul Regulament, prima rezervă în ordinea desemnării acestora. Dacă nici aceasta nu îndeplinește condițiile necesare, se vor avea în vedere celelalte rezerve, în ordinea desemnării acestora și se va relua procesul de notificare și validare descris anterior. Dacă nici rezervele nu sunt validate, premiul nu se acordă și va rămâne în proprietatea Organizatorului. Condițiile de validare a rezervelor sunt aceleași ca și în cazul Participanților desemnați inițial.

(7) Organizatorul își rezervă dreptul de a nu acorda premiile dacă Participanții desemnați câștigători nu îndeplinesc condițiile de validare sau în cazul în care nu sunt suficiente înscrieri în Campanie.

(8) Anunțarea câștigătorului se va realiza prin publicarea acestuia pe site-ul si pe paginile de social media ale Organizatorului (https://www.facebook.com/shanghaiexpress.cluj/, https://www.instagram.com/shanghaiexpress_cj/ ), în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data validării premiului dar nu mai târziu de 31.07.2023.

(9) Câștigătorii, validați vor beneficia de premiu în termen de maximum 1 lună de zile de la finalizarea procesului de validare a premiului. Premiile 1, 2, 3, 4 și 5 se vor preda câștigătorilor la o dată și o locație stabilită împreună, câștigătorul, un reprezentant Ganbei și un reprezentant al partenerilor implicați în campanie – Maros Bike și Evolve Fitness. În momentul primirii premiului, toți câștigătorii vor semna un proces verbal de predare – primire al premiilor și vor fi de acord cu realizarea unor fotografii și cu publicarea acestora pe rețelele de socializare ale organizatorilor și/sau partenerilor menționați mai devreme. Câștigătorii premiilor 1, 2 și 3 vor fi obligați să păstreze personalizarea bicicletelor și a trotinetei, minimum 1 an, așa cum au fost preluate de la Organizator și partenerul său.

Premiul nu include transportul până la locația stabilită pentru ridicarea premiului și nici returul până la adresa de reședință a câștigătorului.

Art. 9: Taxe şi impozite

Ganbei SRL, în calitate de plătitor de venituri obținute de câștigători, va calcula și vira taxele datorate pentru veniturile obținute de către câștigători, în conformitate cu dispozițiile Legii 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare.

Organizatorul nu va avea nicio răspundere față de eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către participant în legatură cu această Campanie. În privința premiilor acestei Campanii, participanților nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepția cheltuielilor reprezentând contravaloarea Produselor Participante și a cheltuielilor normale referitoare la informarea cu privire la prezenta Campanie (inclusiv dar fără a se limita la costul de consultare a Regulamentului prin intermediul mai multor canale: telefon, internet).

Organizatorul nu iși asumă răspunderea pentru niciun fel de taxe, impozite sau alte restricții de natură fiscală ori de altă natură care pot aparea în legatură cu premiul acordat sau cu ridicarea acestuia.

Ganbei SRL va prelucra următoarele date cu caracter personal, în baza temeiului legal: nume, prenume, număr de telefon, CNP în vederea îndeplinirii obligațiilor fiscale impuse de lege (respectiv calcularea, reținerea și virarea taxelor).

Art. 10. Prelucrarea si stocarea datelor personale

10.1. Datele cu caracter personal furnizate de către participanți cu ocazia înscrierii în campanie, respectiv numele si prenumele, numarul de telefon, adresa de email, CNP sunt utilizate de către Organizator exclusiv in scopul indeplinirii obligatiilor si exercitarii drepturilor cuprinse in prezentul Regulament, cum ar fi: acordarea premiilor, in scopul comunicarii cu dvs., solutionarii oricaror litigii/solicitari. Prelucrarea datelor se efectueaza in temeiul consimtamantului exprimat de catre dvs. prin inscrierea in campania promotionala si prevederile legale in vigoare (de ex. Codul fiscal, legislatia privind protectia drepturilor consumatorilor, Codul civil si Codul de procedura civila). Participarea la campanie prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul participantului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Va puteti retrage oricand consimtamantul, fara costuri, prin transmiterea unui e-mail la adresa mentionata mai jos (art.9.3), caz in care nu veti putea participa la campania promotionala si nu veti putea intra in posesia premiilor oferite.

10.2. În măsura în care se impune acordarea unor premii mai mari de 600 Ron, Operatorul are obligatia de a prelucra o serie de date suplimentare din cadrul CI (ex: CNP), conform prevederilor legale, în vederea raportării câștigurilor către organele fiscale.

10.3. În vederea realizării scopurilor mentionate mai sus, pot avea acces la datele dvs. personale furnizorii si colaboratorii nostri de încredere, în temeiul unui angajament contractual privind confidențialitatea și păstrarea în siguranță a acestor date, din urmatoarele categorii: furnizori de servicii (de ex. contabilitate, mentenanta IT), colaboratori si contractori, auditorii, avocatii si alti consultanti externi. De asemenea, destinatari ai datelor pot fi autoritatile si institutiile publice ale statului.

10.4. In conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, aveti urmatoarele drepturi, pe care le puteti exercita prin transmiterea unei scrisori la adresa sediului social sau pe adresa de e-mail marketing@restaurantshanghai.ro  in atentia departamentului de marketing: dreptul la informare, de acces, interventie, rectificare si portare cu privire la datele pe care ni le furnizati, puteti sa limitati prelucrarea realizata de noi, aveti dreptul la opozitie si chiar sa solicitati stergerea datelor. De asemenea, aveti dreptul sa nu faceti obiectul unei decizii bazate excusiv pe prelucrarea automata si sa formulati o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a datelor cu caracter personal, in cazul in care va simtiti lezat de prelucrarea datelor dvs. personale. In situatia in care prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat pe baza consimtamantului dvs., aveti dreptul de a va retrage oricand consimtamantul, in mod gratuit, pe aceeasi cale prin care v-ati exprimat-o, adica in mediul online, prin transmiterea unui e-mail la adresa mentionata in prezentul capitol. Retragerea consimtamantului face imposibila predare premiului castigat si nu afecteaza legalitatea prelucrarii datelor efectuata inaintea retragerii consimtamantului.

10.5. Nu utilizăm datelele dumneavoastră cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de profiluri. Vă asigurăm că nu luăm niciodata decizii automate cu privire la dumneavoastră.

10.6. Menționăm că vom păstra datele dvs. personale colectate numai atâta timp cât sunt necesare atingerii scopurilor menționate mai sus ori pentru perioada prevazută de legislația în vigoare sau până la expirarea termenului de prescripție.

10.7. Pentru mai multe detalii citiți și  Politica de confidențialitate afișat pe site-ul www.restaurantshanghai.ro .

Art. 11. Limitarea răspunderii

(1) Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii sau imaginea Organizatorului sau a partenerilor acestuia.

(2) În eventualitatea unei dispute asupra validității unei participări în cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitivă.

(3) Participanții acceptă cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de către Organizator în privința câștigătorilor, precum și a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbări legate de implementarea Campaniei.

(4) Organizatorul nu răspunde în niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezultă din participarea la Campanie, cu excepţia cazului în care acestea se datorează unor acte de neglijenţă gravă sau unor acte intenţionate ale Organizatorul sau ale persoanelor pentru care Organizatorul trebuie să răspundă.

(5) Organizatorul este absolvit de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către Participant şi/sau de către persoanele care îi reprezintă legal în legătură cu produsele achiziţionate.

(6) Organizatorul nu va fi răspunzător pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de către câștigător în legatură cu premiile câștigate, indiferent de natura acestor prejudicii cu excepția situațiilor expres prevăzute de lege și care ar institui o astfel de raspundere.

(7) Organizatorul nu va fi responsabil pentru situatiile în care numărul de telefon de pe care este realizată înscrierea nu poate fi identificat sau apelat (numar incorect, numarul nu este alocat, este dezactivat, este blocat, nu se află în aria de acoperire etc) sua adresa de email nu este valodă și ca atare Organizatorul nu poate contacta participantul la Campanie.

(8) Organizatorul nu va fi responsabil pentru erorile în datele furnizate de către Participant. Acuratețea datelor de contact nu atrage răspunderea Organizatorului, fiind în responsabilitatea exclusivă a participanților. Ca atare, Organizatorul nu are nici un fel de obligație în cazul furnizării de către participanți a unor date eronate care au dus la imposibilitatea identificării câștigătorilor sau înmânării premiilor.

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente de la sediul Organizatorului.

Art. 12. Forța majoră

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la campanie, in termen de 5 (cinci) zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

Art. 13.  Diverse

Acest regulament oficial este intocmit de Ganbei SRL si va fi adus la cunostinta publicului, conform legislatiei in vigoare in Romania, fiind disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, incepand cu data de 26.04.2023 pe site-ul organizatorului: www.shanghaiexpress.ro. Totodata, câte un exemplar al regulamentului poate fi solicitat în scris la punctele de lucru Shanghai Express din Cluj-Napoca, jud. Cluj sau pe e-mail la adresa marketing@restaurantshanghai.ro.

Participantii nu au posibilitatea primirii contravalorii produselor în bani și nici nu pot solicita modificarea parametrilor campaniei.

Ganbei S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica modul de derulare a promotiei, dreptul de a întrerupe oricand desfăsurarea promoției, precum si dreptul de a modifica și/sau de a schimba și/sau de a completa prezentul Regulament oficial, fără ca participanții să aibă dreptul la despăgubiri.

Cu excepția cazurilor în care Regulamentul prevede altfel, toate și oricare dintre modificările Regulamentului vor intra în vigoare numai după ce ele sunt afișate pe site-ul organizatorului: www.shanghaiexpress.ro.

In cazul unor erori de tipar sau altfel de erori, Organizatorii și orice altă persoană fizică sau juridică implicată sunt exonerați de orice răspundere.

Ganbei S.R.L.

Data 24.04.2023